ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: ALGEMEEN

 • Definities
  • Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden van
  • KvZ Interieur Ontwerp & Advies (“KvZ”): de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden; interieurontwerper en adviseur; een eenmanszaak, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

als KvZ Interieur Ontwerp & Advies, onder nummer 80178979, gevestigd aan de Heuvelenweg 28, 7991 CL Dwingeloo.

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met KvZ een opdracht sluit. d- Opdracht: de overeenkomst tussen de opdrachtgever en
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten die de opdrachtgever sluit met KvZ. KvZ behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen en uit te
 • Als partijen iets anders zijn overeengekomen dan in deze Algemene Voorwaarden is vermeld en dit over en weer schriftelijk hebben bevestigd, dan geldt de afspraak tussen

ARTIKEL 2: TOTSTANDKOMING VAN DE OPDRACHT

 • Een opdracht met KvZ komt tot stand wanneer de opdrachtgever aan KvZ schriftelijk dan wel digitaal (per email, sms en/of what’s app) akkoord heeft gegeven op de
 • Bij het aangaan van een opdracht met KvZ in welke vorm dan ook, geeft de opdrachtgever te kennen akkoord te gaan met alle genoemde punten van de Algemene

 

ARTIKEL 3: UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 • KvZ zal de opdracht uitvoeren naar eigen inzicht en overeenkomstig goed
 • KvZ is de vertrouwenspersoon en raadgever van de opdrachtgever. Hierbij vertrouwt KvZ op de correctheid van de verstrekte gegevens en informatie door of namens de opdrachtgever. Mocht tijdens de uitvoering van de opdracht blijken dat deze informatie onvoldoende, te laat of niet correct is en aanpassingen van de opdracht noodzakelijk zijn, dan zullen de bijkomende kosten die daarvan het gevolg zijn als meerwerk bij de opdrachtgever in rekening worden
 • KvZ kan naar eigen inzicht bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden als een goede uitvoering van de opdracht dit
 • Voor een optimale uitvoering van de opdracht is het noodzakelijk dat zowel KvZ als de opdrachtgever de aangegeven planning
 • De door KvZ opgegeven levertijd is niet als fatale termijn te beschouwen. KvZ kan de planning tussentijds bijstellen als nodig en zal de opdrachtgever hierover

 

ARTIKEL 4: WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

 • Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen de partijen tijdig en in overleg de opdracht dienovereenkomstig
 • Door wijziging en/of aanvulling van de opdracht kan het tijdstip van voltooiing van de opdracht worden beïnvloed. KvZ zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte

 

 • Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal KvZ de opdrachtgever hierover van te voren inlichten, tenzij dit door de omstandigheden niet mogelijk is en

 

het verrichten van de aanvullende werkzaamheden geen uitstel toelaat of ernstige vertraging oplevert.

 • Meerkosten door wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, worden aan de opdrachtgever in rekening
 • Indien de opdrachtgever niet bijdraagt aan een spoedige voortgang van het proces kan dit financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben. KvZ zal de opdrachtgever hierover
 • De opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd voor aanvullende werkzaamheden (meerwerk) van KvZ voor wijziging van een ontwerp op verzoek van de opdrachtgever dat reeds is vastgesteld of goedgekeurd.

 

ARTIKEL 5: PRIJZEN

 • Alle genoemde prijzen in de offertes van KvZ worden weergegeven in euro’s en zijn exclusief BTW en exclusief
 • Alle genoemde prijzen in een offerte van KvZ zijn gebaseerd op de tarieven die gelden ten tijde van totstandkoming van de opdracht. Genoemde tarieven en kortingen gelden niet automatisch voor toekomstige te leveren diensten en/of
 • KvZ behoudt zich het recht voor om tarieven aan te
 • Mondeling gemaakte afspraken en bedingen zijn bindend nadat deze schriftelijk of per email door KvZ zijn

ARTIKEL 6: BETALING

 • Na afronding van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur. KvZ hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in geval van een Interieur Ontwerp of
 • In geval van het aankopen van product(en) ontvangt de opdrachtgever een factuur voor een aanbetaling van 50% van de aankoopwaarde en bij levering een factuur voor restant betaling van 50%. Betaling van het restant dient uiterlijk te geschieden op het moment van levering. KvZ hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in verband met voorfinanciering en
 • KvZ hanteert een betalingstermijn van 14 dagen in geval van aankoop van
 • De opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te schorten en/of te

 

ARTIKEL 7: PRODUCT, BESTELLING EN LEVERING

 • KvZ heeft geen producten op voorraad, omdat alle producten op maat gemaakt of speciaal voor de opdrachtgever worden ingekocht op basis van de opdracht of individuele overeenkomst. Producten kunnen daarom niet geretourneerd
 • KvZ is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuiste informatie over ontwerpen, foto’s en/of andere informatie op andere websites dan de officiële website van
 • De Opdrachtgever dient de bestelling te checken op inhoud (maten, kleur, materialen, type et cetera). Een bestelling wordt geplaatst na schriftelijk/digitaal akkoord van de
 • KvZ is bij bestellingen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht of een andere onvoorziene omstandigheid die niet te wijten is aan
 • Voor sommige producten bestaat de mogelijkheid om deze zelf op te halen. Voor andere leveringen zal KvZ het transport en eventuele installatie verzorgen. Levering en montage van producten, en de eventuele bijkomende kosten daarvan, wordt met de opdrachtgever afgestemd voorafgaand aan de definitieve
 • KvZ verstrekt informatie over de verwachte levertijd onder voorbehoud van eventuele vertragingen bij derden.
 • KvZ is niet verantwoordelijk voor eventuele extra kosten of schade als gevolg van het ontbreken van een voldoende ruime toegang tot de ruimte waarin het product geleverd dient te worden. Transport en montage op een hogere verdieping is vaak mogelijk in overleg met de transporteur, en

 

geschiedt altijd volledig op risico en kosten van de opdrachtgever.

 • Klachten of afwijkingen op producten worden door KvZ in behandeling
 • Voor alle producten geldt een garantie voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of de officiële productinformatie van het geleverde danwel een derde-producent een afwijkende garantietermijn voor het product vermeldt. De garantie komt te vervallen als het product verkeerd wordt gebruikt, verkeerd wordt onderhouden, of als een gebrek aan het product ontstaat door omstandigheden waar KvZ niets aan kan

 

ARTIKEL 8: EIGENDOMSRECHT, GEBRUIK & LICENTIE

 • In het kader van de geleverde diensten van KvZ blijven alle door KvZ aangedragen

werktekeningen, illustraties, ontwerpen, schetsen, foto’s en andere materialen en bestanden en alle intellectueel eigendomsrechten hierop eigendom van KvZ, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van KvZ het werk zonder vermelding van naam van KvZ openbaar te maken en/of te
 • KvZ heeft, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever, de vrijheid om ontwerpen en/of foto’s te gebruiken voor publiciteit of

ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KvZ aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, aan KvZ worden verstrekt. Heeft de opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is KvZ niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade.
 • KvZ is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat KvZ is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. (Een Funda plattegrond is veelal onvolledig en )
 • KvZ is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door
 • Aansprakelijkheid van KvZ is altijd beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van (het gedeelte) van de opdracht waaruit de aansprakelijkheid
 • Mocht KvZ tijdens de uitvoering van een opdracht in een woning schade toebrengen aan het interieur van de opdrachtgever dan beschikt KvZ over een aansprakelijkheidsverzekering voor het dekken van eventuele

 

ARTIKEL: 10 OVERMACHT

 • Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar KvZ geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan
 • Ingeval van overmacht worden de verplichtingen van KvZ opgeschort. Indien de periode langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder der partijen bevoegd de opdracht te beëindigen zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
 • Indien KvZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan is zij gerechtigd om het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijke

 

ARTIKEL 11: KLACHTENREGELING

 • Klachten dienen bij voorkeur direct en binnen 14 dagen na afronding van de opdracht, per email kenbaar gemaakt te zijn aan KvZ.
 • Indien een klacht naar het oordeel van KvZ gegrond is, zal KvZ de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen. Indien uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, dan zal KvZ kunnen besluiten tot het aanpassen van de factuur tot een lager
 • Indien de opdrachtgever een klacht indient buiten de in 11.1 gestelde termijn en door tijdsverloop niet meer kan worden vastgesteld of de klacht gegrond is, bijvoorbeeld of een gebrek al aanwezig was op het moment van levering of dat dit later is ontstaan door een andere oorzaak buiten KvZ’s verantwoordelijkheid, dan kan geen herstel of vervanging

 

ARTIKEL 12: OVERIGE BEPALINGEN

 • KvZ behoudt zich het recht voor om een opdracht niet in behandeling te
 • KvZ behoudt het recht om het resultaat van een opdracht in de vorm van tekeningen en foto’s op haar website te plaatsen of te gebruiken voor elke andere vorm van publiciteit. KvZ zal hierbij altijd het privacybelang van de opdrachtgever in acht
 • Op alle rechtsbetrekkingen en opdrachten waarbij KvZ partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij in het buitenland woonachtig en/of gevestigd is. Bevoegde rechter is de Rechtbank te Assen/Groningen.
 • Beide partijen zullen pas beroep doen op de rechter, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil te
  • © 2020 KvZ Interieur Ontwerp & Advies

 

 • KVK80178979

 

 • BTW ID nr. NL003404131B53

 

 • BANKGEGEVENS NL34RABO0358669456
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken